Ulgi podatkowe

Podatki od nieruchomości

Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W celu zwiększenia atrakcyjności inwestowania w Gminie i Mieście Żuromin, w ramach pomocy de minimis wprowadzone zostały zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy.

Dokumenty:

Stawki podatku od nieruchomości

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,97 zł od 1m kw. powierzchni,

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,41 zł od 1ha powierzchni;

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m kw. powierzchni;

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz.802 z póź.zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego – 3,15 zł od 1 m kw. powierzchni;

mieszkalnych – 0,88 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej;

mieszkalnych ogrzewanych ekologicznie tj. opałem: gaz płynny, olej opałowy, pompy ciepła, pelet – 0,74 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,14 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogrzewanych ekologicznie (tj. opałem: gaz płynny, olej opałowy, pompy ciepła, pelet, zasilanie z miejskiej sieci centralnego ogrzewania – 16,12 zł od 1m kw. powierzchni użytkowej;

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,54 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,29 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,79 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – stanowiących rurociągi i przewody kanalizacji sanitarnej w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dokumenty:

Skip to content